ojfia mqj;a
Dec 05, 2020 11:26 pm
f.dvla fyd| m%;spdr ,efnkjd' óg l,ska uu rx.kfhka odhl jqKq pß;j,g jvd il=Ksf.a pß;h fma%laIlfhda w;rg .shd' ta
jeä úia;r
Dec 05, 2020 11:17 pm
iskaÿ lshkak hï;dla ÿrlg mq¿jka lsh,d ux ys;kjd' we;a;gu b;ska iskaÿjla ks¾udKh lrkak fyda ix.S; la‍fIa;%hg
jeä úia;r
Dec 04, 2020 01:39 pm
fYaIdo%s m%shidoa lshkafka wuq;=fjka y÷kajd fokak wjYH ke;s pß;hla' m%shidoa mjqf,a fojeks ÿj fjkak jdikdjka;
jeä úia;r
Dec 03, 2020 07:54 pm
jpk lsysmhlska uf.a ;d;a;d .ek lshkak ;rï uu fmdfydi;a keye' ir,ju lshkjd kï fuf,dj ud ÿgq iqkaoru ir,u" ixfõ§u yoj;la Wreu jqKq tlu
jeä úia;r
b;d,s mqj;a
Oct 18, 2020 10:27 am
hQfrda 16 l uqoaorhla mukhs wjYH jkafkab;d,s taug lsh,d oumq fmdaiaÜ tllg fndfydawh jerÈ w¾:l:k foñka
jeä úia;r
Oct 03, 2020 08:36 pm
hï lsis fiajlhl= kj kS;shg whÿï lsßfïÈ fiajh mgka .;a Èkhla fhdod whÿï lr we;akï"
jeä úia;r
May 23, 2020 02:19 pm
.ekSug ms,sjk' kuq;a Tjqkaf.a ,shlshú,s lsisu whqrlska ,dxlsl fydr tackais fj; ,nd
jeä úia;r
May 23, 2020 02:17 pm
& fkdue;sj b;d,sfha Ôj;ajQ oyia.Kka ixl%uKslhkaf.a n,dfmdfrd;a;= u,aM, .kajñka " kï lrk ,o wxY
jeä úia;r
WKqiqï mqj;a
Dec 05, 2020 07:49 pm
uykqjr" È.k m‍%foaYfhka wo w¨hu o iq¿ NQ lïmk ;;a;ajhla oekS we;ehs ck;dj oekqïÿka nj wdmod l<ukdlrK uOHia:dkh mjikjd'
jeä úia;r
Dec 05, 2020 07:46 pm
wo Èkfha§ fï jk úg fldúâ )19 ffjrih wdidokh jQ wdidÈ;hska 501la fofkl= jd¾;d ù we;' bka 319 fofkl= mE,shf.dv fmdl=rg
jeä úia;r
Dec 04, 2020 01:45 pm
ñg Èk lsmhlg fmr fuu iellre úiska iuka foajd,fha msxlegh lvd tys ;snq uqo,a /f.k m<d
jeä úia;r
Dec 04, 2020 01:42 pm
nKavdr.u"wgÆ.u m%foaYfha fldfrdakd wdidÈ;fhl= /f.k hdu i|yd meñKs uyck fi!LH
jeä úia;r
l,d f,dalfha f.disma
Dec 04, 2020 02:59 pm
Ôú;hg ióm;u .S;h njg m;ajqfKa uf.a ;d;a;d .ek ug ;sfhk wiSñ; ne£u ksidu uu uf.au lr.;a; .S;hla'
jeä úia;r
Dec 02, 2020 03:50 pm
,yenehs b;ska tlla bjrfjkfldg ug i;s fol ;=klska ;j fl,af,la fiÜjqKd'
jeä úia;r
Dec 01, 2020 08:53 pm
rx.khg jir .Kkdjlska tl;= ùu ksid uf.a Ôú;h w¨;a jqqKd lsh,d ys;=Kd' wjqreÿ mylg
jeä úia;r
Nov 28, 2020 09:23 pm
 reÿre ms<sld udrhdf.a f.dÿrla njg m;a jqkq ks<s frfnld ks¾u,S .ek" ohdka ú;drK ;enQ ixfõ§ igyk
jeä úia;r
Recently Added Teledrama
Muthu Kirilli (87)
05-12-2020
Viewed 3 times
Good Morning Sri Lanka
05-12-2020
Viewed 3 times
Mathisabaya
05-12-2020
Viewed 2 times
Sirasa News 1st 10.00
05-12-2020
Viewed 6 times
Shakthi News 8.00 PM
05-12-2020
Viewed 1 times
Amaliya (52)
05-12-2020
Viewed 14 times
Hiru Star Season 02
05-12-2020
Viewed 3 times
225
05-12-2020
Viewed 1 times
Adara Deasak (124)
05-12-2020
Viewed 1 times
Bonda Meedum (173)
05-12-2020
Viewed 1 times
Podu (03)
05-12-2020
Viewed 8 times
Mini Pahana Obai (187)
05-12-2020
Viewed 9 times
Rupavahini News 8.00 PM
05-12-2020
Viewed 3 times
Wasuliya
05-12-2020
Viewed 5 times
Sihina Genena Kumariye (91)
05-12-2020
Viewed 10 times
Live at 8
05-12-2020
Viewed 10 times
Reality Show
Hiru Star Season 02
05-12-2020
Viewed 3 times
Hiru Star Season 02
29-11-2020
Viewed 177 times
The Voice Sri Lanka
29-11-2020
Viewed 322 times
Hiru Star Season 02
29-11-2020
Viewed 193 times
Sinhala News
Sirasa News 1st 10.00
05-12-2020
Viewed 6 times
Rupavahini News 8.00 PM
05-12-2020
Viewed 3 times
Live at 8
05-12-2020
Viewed 10 times
Sirasa News 7.00
05-12-2020
Viewed 27 times
English and Tamil news
Shakthi News 8.00 PM
05-12-2020
Shakthi News 8.00 PM
03-12-2020
Shakthi News 8.00 PM
02-12-2020
Shakthi News 8.00 PM
01-12-2020
Mathisabaya
05-12-2020
Viewed 2 times
225
05-12-2020
Viewed 1 times
Hathweni Peya
04-12-2020
Viewed 14 times
Aluth Parlimenthuwa
04-12-2020
Viewed 27 times
Sinhala Films
Sri Lankan Entertainment
Good Morning Sri Lanka
05-12-2020
Viewed 3 times
Podu (03)
05-12-2020
Viewed 8 times
Wasuliya
05-12-2020
Viewed 5 times
Sirasa Lakshapathi
05-12-2020
Viewed 8 times
Musical Programme
Ape Sinduwa
20-11-2020
Viewed 135 times
Rae Pedura
20-11-2020
Viewed 188 times
Ma Nowana Mama
08-11-2020
Viewed 286 times
Thala Bhashana
07-11-2020
Viewed 171 times
Podu
29-11-2020
Viewed 101 times
Bro
04-12-2020
Viewed 70 times
Bro
03-12-2020
Viewed 104 times
Bro
02-12-2020
Viewed 104 times
Bro
01-12-2020
Viewed 90 times
Medha
04-12-2020
Viewed 17 times
Medha
03-12-2020
Viewed 24 times
Medha
02-12-2020
Viewed 21 times
Medha
01-12-2020
Viewed 31 times
Kethumathi
05-12-2020
Viewed 7 times
Kethumathi
29-11-2020
Viewed 44 times
Kethumathi
28-11-2020
Viewed 50 times
Kethumathi
22-11-2020
Viewed 72 times
Ayal
05-12-2020
Viewed 17 times
Ayal
29-11-2020
Viewed 47 times
Ayal
28-11-2020
Viewed 76 times
Ayal
22-11-2020
Viewed 67 times
Maya Manthri
Maya Manthri
04-12-2020
Viewed 38 times
Maya Manthri
03-12-2020
Viewed 46 times
Maya Manthri
02-12-2020
Viewed 48 times
Maya Manthri
01-12-2020
Viewed 37 times
Rejini
16-11-2020
Viewed 84 times
Rejini
13-11-2020
Viewed 100 times
Rejini
13-11-2020
Viewed 92 times
Rejini
11-11-2020
Viewed 129 times
Girikula
04-12-2020
Viewed 24 times
Girikula
03-12-2020
Viewed 37 times
Girikula
02-12-2020
Viewed 46 times
Girikula
01-12-2020
Viewed 45 times
International
International
03-12-2020
Viewed 111 times
International
02-12-2020
Viewed 122 times
International
01-12-2020
Viewed 86 times
International
27-11-2020
Viewed 70 times
Hulan Gedara
Hulan Gedara
25-10-2020
Viewed 127 times
Hulan Gedara
24-10-2020
Viewed 105 times
Hulan Gedara
18-10-2020
Viewed 150 times
Hulan Gedara
17-10-2020
Viewed 159 times
Sanda Tharu Mal
Sanda Tharu Mal
03-12-2020
Viewed 11 times
Sanda Tharu Mal
02-12-2020
Viewed 15 times
Sanda Tharu Mal
01-12-2020
Viewed 15 times
Sanda Tharu Mal
30-11-2020
Viewed 23 times
Can You Hear Me
Can You Hear Me
03-12-2020
Viewed 62 times
Can You Hear Me
02-12-2020
Viewed 65 times
Can You Hear Me
01-12-2020
Viewed 67 times
Can You Hear Me
26-11-2020
Viewed 114 times
Nenala
03-12-2020
Viewed 179 times
Nenala
02-12-2020
Viewed 159 times
Nenala
01-12-2020
Viewed 136 times
Nenala
30-11-2020
Viewed 190 times
Kula Kumari
30-11-2020
Viewed 56 times
Kula Kumari
28-11-2020
Viewed 74 times
Kula Kumari
27-11-2020
Viewed 79 times
Kula Kumari
25-11-2020
Viewed 83 times
Dharani
04-12-2020
Viewed 85 times
Dharani
03-12-2020
Viewed 129 times
Dharani
02-12-2020
Viewed 126 times
Dharani
01-12-2020
Viewed 119 times
Nidikumba Mal
Nidikumba Mal
24-09-2020
Viewed 339 times
Nidikumba Mal
23-09-2020
Viewed 313 times
Nidikumba Mal
22-09-2020
Viewed 274 times
Nidikumba Mal
21-09-2020
Viewed 311 times
Nidikumba Mal
Nidikumba Mal
24-09-2020
Viewed 339 times
Nidikumba Mal
23-09-2020
Viewed 313 times
Nidikumba Mal
22-09-2020
Viewed 274 times
Nidikumba Mal
21-09-2020
Viewed 311 times
Muthu Kirilli
Muthu Kirilli
05-12-2020
Viewed 3 times
Muthu Kirilli
04-12-2020
Viewed 11 times
Muthu Kirilli
03-12-2020
Viewed 20 times
Muthu Kirilli
02-12-2020
Viewed 13 times
Sedona
13-11-2020
Viewed 136 times
Sedona
13-11-2020
Viewed 123 times
Sedona
11-11-2020
Viewed 139 times
Sedona
10-11-2020
Viewed 121 times
Agra
30-11-2020
Viewed 29 times
Agra
28-11-2020
Viewed 34 times
Agra
22-11-2020
Viewed 66 times
Agra
15-11-2020
Viewed 80 times
Asal Wesiyo
14-09-2020
Viewed 344 times
Asal Wesiyo
11-09-2020
Viewed 280 times
Asal Wesiyo
10-09-2020
Viewed 311 times
Asal Wesiyo
09-09-2020
Viewed 313 times
Uthuwankande Saradiyel
Uthuwankande Saradiyel
16-10-2020
Viewed 178 times
Uthuwankande Saradiyel
15-10-2020
Viewed 212 times
Uthuwankande Saradiyel
14-10-2020
Viewed 184 times
Uthuwankande Saradiyel
13-10-2020
Viewed 198 times
Abitha Diyaniya
Abitha Diyaniya
03-12-2020
Viewed 81 times
Abitha Diyaniya
02-12-2020
Viewed 90 times
Abitha Diyaniya
01-12-2020
Viewed 77 times
Abitha Diyaniya
01-12-2020
Viewed 75 times
Kisa
04-12-2020
Viewed 15 times
Kisa
03-12-2020
Viewed 38 times
Kisa
02-12-2020
Viewed 23 times
Kisa
01-12-2020
Viewed 10 times
Sith Ahase Adaren
Sith Ahase Adaren
04-12-2020
Viewed 39 times
Sith Ahase Adaren
03-12-2020
Viewed 53 times
Sith Ahase Adaren
02-12-2020
Viewed 43 times
Sith Ahase Adaren
01-12-2020
Viewed 50 times
Pitagamkarayo
Pitagamkarayo
01-11-2020
Viewed 117 times
Pitagamkarayo
31-10-2020
Viewed 114 times
Pitagamkarayo
25-10-2020
Viewed 130 times
Pitagamkarayo
24-10-2020
Viewed 168 times
Mati Gedara Lamai
Mati Gedara Lamai
25-10-2020
Viewed 99 times
Mati Gedara Lamai
18-10-2020
Viewed 107 times
Mati Gedara Lamai
12-10-2020
Viewed 142 times
Mati Gedara Lamai
04-10-2020
Viewed 158 times
Sasara Kinnaravi
Sasara Kinnaravi
05-12-2020
Viewed 11 times
Sasara Kinnaravi
29-11-2020
Viewed 95 times
Sasara Kinnaravi
22-11-2020
Viewed 58 times
Sasara Kinnaravi
21-11-2020
Viewed 80 times
Garunda Muhurthaya
Garunda Muhurthaya
22-11-2020
Viewed 119 times
Garunda Muhurthaya
21-11-2020
Viewed 165 times
Garunda Muhurthaya
15-11-2020
Viewed 152 times
Garunda Muhurthaya
14-11-2020
Viewed 162 times
Honda Wade Episode
Honda Wade Episode
04-12-2020
Viewed 45 times
Honda Wade Episode
03-12-2020
Viewed 61 times
Honda Wade Episode
02-12-2020
Viewed 56 times
Honda Wade Episode
01-12-2020
Viewed 47 times
Api Ape
04-12-2020
Viewed 64 times
Api Ape
03-12-2020
Viewed 72 times
Api Ape
02-12-2020
Viewed 73 times
Api Ape
01-12-2020
Viewed 55 times
Naadi
04-12-2020
Viewed 86 times
Naadi
03-12-2020
Viewed 136 times
Naadi
01-12-2020
Viewed 107 times
Naadi
30-11-2020
Viewed 147 times
Agni Piyapath
Agni Piyapath
04-12-2020
Viewed 144 times
Agni Piyapath
04-12-2020
Viewed 84 times
Agni Piyapath
02-12-2020
Viewed 246 times
Agni Piyapath
01-12-2020
Viewed 173 times
Haidi
15-10-2020
Viewed 154 times
Haidi
14-10-2020
Viewed 151 times
Haidi
13-10-2020
Viewed 147 times
Haidi
12-10-2020
Viewed 139 times
Adara Deasak
Adara Deasak
05-12-2020
Viewed 1 times
Adara Deasak
04-12-2020
Viewed 15 times
Adara Deasak
03-12-2020
Viewed 16 times
Adara Deasak
02-12-2020
Viewed 21 times
Pulingu
03-12-2020
Viewed 147 times
Pulingu
02-12-2020
Viewed 125 times
Pulingu
01-12-2020
Viewed 103 times
Pulingu
01-12-2020
Viewed 92 times
Punchi Walawwa
Punchi Walawwa
25-10-2020
Viewed 133 times
Punchi Walawwa
24-10-2020
Viewed 134 times
Punchi Walawwa
23-10-2020
Viewed 127 times
Punchi Walawwa
22-10-2020
Viewed 145 times
Sathya
05-12-2020
Viewed 54 times
Sathya
29-11-2020
Viewed 154 times
Sathya
28-11-2020
Viewed 169 times
Sathya
22-11-2020
Viewed 148 times
Akuru Maki Na
Akuru Maki Na
04-12-2020
Viewed 38 times
Akuru Maki Na
03-12-2020
Viewed 60 times
Akuru Maki Na
02-12-2020
Viewed 63 times
Akuru Maki Na
01-12-2020
Viewed 52 times
Rangasoba
21-07-2020
Viewed 602 times
Rangasoba
20-07-2020
Viewed 478 times
Rangasoba
17-07-2020
Viewed 481 times
Rangasoba
16-07-2020
Viewed 506 times
Maha Viru Pandu
Maha Viru Pandu
04-12-2020
Viewed 44 times
Maha Viru Pandu
03-12-2020
Viewed 80 times
Maha Viru Pandu
02-12-2020
Viewed 64 times
Maha Viru Pandu
01-12-2020
Viewed 73 times
Amaliya
05-12-2020
Viewed 14 times
Amaliya
29-11-2020
Viewed 120 times
Amaliya
22-11-2020
Viewed 153 times
Amaliya
21-11-2020
Viewed 149 times
Ingi Bingi
05-12-2020
Viewed 16 times
Ingi Bingi
29-11-2020
Viewed 53 times
Ingi Bingi
28-11-2020
Viewed 64 times
Ingi Bingi
22-11-2020
Viewed 71 times
Sihina Samagama
Sihina Samagama
04-12-2020
Viewed 52 times
Sihina Samagama
03-12-2020
Viewed 57 times
Sihina Samagama
02-12-2020
Viewed 58 times
Sihina Samagama
01-12-2020
Viewed 35 times
Kumarayaneni
Kumarayaneni
25-06-2020
Viewed 595 times
Kumarayaneni
25-06-2020
Viewed 495 times
Kumarayaneni
25-06-2020
Viewed 474 times
Kumarayaneni
22-06-2020
Viewed 580 times
Swayanjatha
26-08-2020
Viewed 361 times
Swayanjatha
25-08-2020
Viewed 368 times
Swayanjatha
24-08-2020
Viewed 363 times
Swayanjatha
21-08-2020
Viewed 432 times
Bonda Meedum
Bonda Meedum
05-12-2020
Viewed 1 times
Bonda Meedum
04-12-2020
Viewed 12 times
Bonda Meedum
03-12-2020
Viewed 28 times
Bonda Meedum
02-12-2020
Viewed 26 times
Himanthara
16-08-2020
Viewed 392 times
Himanthara
02-08-2020
Viewed 473 times
Himanthara
19-07-2020
Viewed 575 times
Himanthara
18-07-2020
Viewed 469 times
Praveena 2
09-06-2020
Viewed 974 times
Praveena 2
08-06-2020
Viewed 727 times
Praveena 2
05-06-2020
Viewed 803 times
Praveena 2
04-06-2020
Viewed 759 times
Sihina Sappuwa
Sihina Sappuwa
11-09-2020
Viewed 267 times
Sihina Sappuwa
10-09-2020
Viewed 267 times
Sihina Sappuwa
09-09-2020
Viewed 278 times
Sihina Sappuwa
08-09-2020
Viewed 279 times
Ahi Pillamak Yata
Ahi Pillamak Yata
03-07-2020
Viewed 457 times
Ahi Pillamak Yata
02-07-2020
Viewed 386 times
Ahi Pillamak Yata
30-06-2020
Viewed 437 times
Ahi Pillamak Yata
29-06-2020
Viewed 461 times
Sal Mal Aramaya
Sal Mal Aramaya
04-12-2020
Viewed 64 times
Sal Mal Aramaya
03-12-2020
Viewed 74 times
Sal Mal Aramaya
01-12-2020
Viewed 114 times
Sal Mal Aramaya
30-11-2020
Viewed 112 times
Muthu Pihathu
Muthu Pihathu
29-07-2020
Viewed 374 times
Muthu Pihathu
28-07-2020
Viewed 333 times
Muthu Pihathu
27-07-2020
Viewed 339 times
Muthu Pihathu
24-07-2020
Viewed 350 times
Eka Gei Minissu
Eka Gei Minissu
23-09-2020
Viewed 369 times
Eka Gei Minissu
22-09-2020
Viewed 282 times
Eka Gei Minissu
21-09-2020
Viewed 276 times
Eka Gei Minissu
18-09-2020
Viewed 319 times
Rantharu
07-09-2020
Viewed 366 times
Rantharu
04-09-2020
Viewed 340 times
Rantharu
04-09-2020
Viewed 321 times
Rantharu
03-09-2020
Viewed 339 times
Soduru Sithaththi
Soduru Sithaththi
08-07-2020
Viewed 737 times
Soduru Sithaththi
06-07-2020
Viewed 659 times
Soduru Sithaththi
03-07-2020
Viewed 570 times
Soduru Sithaththi
02-07-2020
Viewed 596 times
Panditha Rama
Panditha Rama
02-12-2020
Viewed 35 times
Panditha Rama
01-12-2020
Viewed 16 times
Panditha Rama
01-12-2020
Viewed 23 times
Panditha Rama
27-11-2020
Viewed 51 times
Maddahana
02-07-2020
Viewed 793 times
Maddahana
30-06-2020
Viewed 690 times
Maddahana
29-06-2020
Viewed 652 times
Maddahana
26-06-2020
Viewed 593 times
Himathuhina
17-05-2020
Viewed 726 times
Himathuhina
16-05-2020
Viewed 571 times
Himathuhina
16-05-2020
Viewed 537 times
Himathuhina
15-05-2020
Viewed 541 times
Adarawanthiyo
Adarawanthiyo
22-05-2020
Viewed 604 times
Adarawanthiyo
21-05-2020
Viewed 564 times
Adarawanthiyo
20-05-2020
Viewed 504 times
Adarawanthiyo
19-05-2020
Viewed 574 times
Punchi Weerayoo
Punchi Weerayoo
14-05-2020
Viewed 565 times
Punchi Weerayoo
13-05-2020
Viewed 540 times
Punchi Weerayoo
12-05-2020
Viewed 567 times
Punchi Weerayoo
11-05-2020
Viewed 541 times
Karuwala Gedara
Karuwala Gedara
28-05-2020
Viewed 974 times
Karuwala Gedara
27-05-2020
Viewed 838 times
Karuwala Gedara
26-05-2020
Viewed 807 times
Karuwala Gedara
25-05-2020
Viewed 825 times
Gamunu Maharaja
Gamunu Maharaja
02-07-2020
Viewed 656 times
Gamunu Maharaja
01-07-2020
Viewed 574 times
Gamunu Maharaja
30-06-2020
Viewed 561 times
Gamunu Maharaja
29-06-2020
Viewed 545 times
Sakuge Kathawa
Sakuge Kathawa
22-05-2020
Viewed 704 times
Sakuge Kathawa
20-05-2020
Viewed 585 times
Sakuge Kathawa
06-05-2020
Viewed 695 times
Sakuge Kathawa
05-05-2020
Viewed 677 times
Sanda Pini Wessa
Sanda Pini Wessa
22-05-2020
Viewed 668 times
Sanda Pini Wessa
20-05-2020
Viewed 595 times
Sanda Pini Wessa
19-05-2020
Viewed 578 times
Sanda Pini Wessa
12-05-2020
Viewed 678 times
Sillara Samanallu
Sillara Samanallu
20-05-2020
Viewed 573 times
Sillara Samanallu
06-05-2020
Viewed 571 times
Sillara Samanallu
06-05-2020
Viewed 574 times
Sillara Samanallu
05-05-2020
Viewed 583 times
Gimhanaye Sanda
Gimhanaye Sanda
06-04-2020
Viewed 1265 times
Gimhanaye Sanda
24-04-2018
Viewed 1889 times
Gimhanaye Sanda
23-04-2018
Viewed 1838 times
Gimhanaye Sanda
20-04-2018
Viewed 2037 times
Wes
22-05-2020
Viewed 661 times
Wes
20-05-2020
Viewed 595 times
Wes
20-05-2020
Viewed 584 times
Wes
15-05-2020
Viewed 650 times
Arungal
26-07-2020
Viewed 502 times
Arungal
25-07-2020
Viewed 457 times
Arungal
19-07-2020
Viewed 502 times
Arungal
18-07-2020
Viewed 471 times
Giridevi
05-12-2020
Viewed 14 times
Giridevi
29-11-2020
Viewed 374 times
Giridevi
28-11-2020
Viewed 411 times
Giridevi
27-11-2020
Viewed 230 times
Kelehanda
05-12-2020
Viewed 1 times
Kelehanda
29-11-2020
Viewed 131 times
Kelehanda
22-11-2020
Viewed 77 times
Kelehanda
21-11-2020
Viewed 76 times
Giridevi
05-12-2020
Viewed 14 times
Giridevi
29-11-2020
Viewed 374 times
Giridevi
28-11-2020
Viewed 411 times
Giridevi
27-11-2020
Viewed 230 times
Ran Thili Wawa
Ran Thili Wawa
11-09-2020
Viewed 521 times
Ran Thili Wawa
10-09-2020
Viewed 506 times
Ran Thili Wawa
09-09-2020
Viewed 468 times
Ran Thili Wawa
08-09-2020
Viewed 486 times
Isuru Bhawana
Isuru Bhawana
26-08-2020
Viewed 362 times
Isuru Bhawana
25-08-2020
Viewed 339 times
Isuru Bhawana
24-08-2020
Viewed 354 times
Isuru Bhawana
21-08-2020
Viewed 432 times
Bithusithuwam
Bithusithuwam
14-08-2020
Viewed 723 times
Bithusithuwam
13-08-2020
Viewed 647 times
Bithusithuwam
12-08-2020
Viewed 609 times
Bithusithuwam
11-08-2020
Viewed 613 times
Awanaduwaka Satahan
Awanaduwaka Satahan
12-04-2020
Viewed 825 times
Awanaduwaka Satahan
11-04-2020
Viewed 651 times
Awanaduwaka Satahan
05-04-2020
Viewed 740 times
Awanaduwaka Satahan
04-04-2020
Viewed 765 times
Ravana
15-11-2020
Viewed 128 times
Ravana
14-11-2020
Viewed 126 times
Ravana
08-11-2020
Viewed 172 times
Ravana
07-11-2020
Viewed 214 times
Himanthara
16-08-2020
Viewed 392 times
Himanthara
02-08-2020
Viewed 473 times
Himanthara
19-07-2020
Viewed 575 times
Himanthara
18-07-2020
Viewed 469 times
Dangale
24-11-2020
Viewed 89 times
Dangale
07-08-2020
Viewed 497 times
Dangale
05-08-2020
Viewed 650 times
Dangale
04-08-2020
Viewed 477 times
Kinduradari
10-04-2020
Viewed 1172 times
Kinduradari
09-04-2020
Viewed 866 times
Kinduradari
08-04-2020
Viewed 811 times
Kinduradari
07-04-2020
Viewed 914 times
Black Town Story
Black Town Story
30-05-2020
Viewed 636 times
Black Town Story
26-04-2020
Viewed 789 times
Black Town Story
25-04-2020
Viewed 724 times
Black Town Story
19-04-2020
Viewed 765 times
Sanda Wimana
Sanda Wimana
14-05-2020
Viewed 927 times
Sanda Wimana
13-05-2020
Viewed 811 times
Sanda Wimana
12-05-2020
Viewed 803 times
Sanda Wimana
11-05-2020
Viewed 798 times
VOC
24-03-2020
Viewed 801 times
VOC
23-03-2020
Viewed 712 times
VOC
20-03-2020
Viewed 731 times
VOC
19-03-2020
Viewed 730 times
Walakulu Dorin Galanna
Walakulu Dorin Galanna
08-05-2020
Viewed 907 times
Walakulu Dorin Galanna
07-05-2020
Viewed 807 times
Walakulu Dorin Galanna
05-05-2020
Viewed 924 times
Walakulu Dorin Galanna
04-05-2020
Viewed 788 times
Sihini
25-11-2020
Viewed 346 times
Sihini
24-11-2020
Viewed 362 times
Sihini
23-11-2020
Viewed 353 times
Sihini
20-11-2020
Viewed 258 times
Sal Mal Aramaya
Sal Mal Aramaya
04-12-2020
Viewed 64 times
Sal Mal Aramaya
03-12-2020
Viewed 74 times
Sal Mal Aramaya
01-12-2020
Viewed 114 times
Sal Mal Aramaya
30-11-2020
Viewed 112 times
Sihina Genena Kumariye
Sihina Genena Kumariye
05-12-2020
Viewed 10 times
Sihina Genena Kumariye
29-11-2020
Viewed 203 times
Sihina Genena Kumariye
29-11-2020
Viewed 208 times
Sihina Genena Kumariye
22-11-2020
Viewed 231 times
Sith Ahasa
24-03-2020
Viewed 1045 times
Sith Ahasa
23-03-2020
Viewed 755 times
Sith Ahasa
20-03-2020
Viewed 754 times
Sith Ahasa
19-03-2020
Viewed 773 times
Ithin Api Katha Karamu
Ithin Api Katha Karamu
21-03-2020
Viewed 764 times
Ithin Api Katha Karamu
17-03-2020
Viewed 725 times
Ithin Api Katha Karamu
16-03-2020
Viewed 672 times
Ithin Api Katha Karamu
15-03-2020
Viewed 733 times
Sansararanya Asabada
Sansararanya Asabada
22-08-2020
Viewed 390 times
Sansararanya Asabada
22-08-2020
Viewed 377 times
Sansararanya Asabada
16-08-2020
Viewed 457 times
Sansararanya Asabada
15-08-2020
Viewed 485 times
Thanamalvila Kollek
Thanamalvila Kollek
04-07-2020
Viewed 705 times
Thanamalvila Kollek
28-06-2020
Viewed 838 times
Thanamalvila Kollek
27-06-2020
Viewed 766 times
Thanamalvila Kollek
21-06-2020
Viewed 1082 times
Sudeera
24-03-2020
Viewed 1006 times
Sudeera
23-03-2020
Viewed 832 times
Sudeera
22-03-2020
Viewed 769 times
Sudeera
21-03-2020
Viewed 822 times
Ras
07-08-2020
Viewed 484 times
Ras
04-08-2020
Viewed 406 times
Ras
03-08-2020
Viewed 404 times
Ras
31-07-2020
Viewed 387 times
Aasa
27-05-2020
Viewed 653 times
Aasa
26-05-2020
Viewed 545 times
Aasa
25-05-2020
Viewed 519 times
Aasa
22-05-2020
Viewed 538 times
Diya Matha Ruwa
Diya Matha Ruwa
24-03-2020
Viewed 987 times
Diya Matha Ruwa
23-03-2020
Viewed 755 times
Diya Matha Ruwa
20-03-2020
Viewed 714 times
Diya Matha Ruwa
19-03-2020
Viewed 717 times
Sithaththi
22-04-2020
Viewed 860 times
Sithaththi
21-04-2020
Viewed 788 times
Sithaththi
15-04-2020
Viewed 762 times
Sithaththi
14-04-2020
Viewed 793 times
Madol Kele Weerayo
Madol Kele Weerayo
05-10-2020
Viewed 137 times
Madol Kele Weerayo
02-10-2020
Viewed 149 times
Madol Kele Weerayo
01-10-2020
Viewed 146 times
Madol Kele Weerayo
01-10-2020
Viewed 157 times
Hiru Awidin
28-04-2020
Viewed 953 times
Hiru Awidin
27-04-2020
Viewed 806 times
Hiru Awidin
24-04-2020
Viewed 844 times
Hiru Awidin
23-04-2020
Viewed 855 times
T20
24-03-2020
Viewed 999 times
T20
23-03-2020
Viewed 739 times
T20
20-03-2020
Viewed 745 times
T20
20-03-2020
Viewed 705 times
Heily
05-06-2020
Viewed 656 times
Heily
04-06-2020
Viewed 583 times
Heily
03-06-2020
Viewed 560 times
Heily
02-06-2020
Viewed 554 times
Lansupathiniyo
Lansupathiniyo
16-07-2020
Viewed 752 times
Lansupathiniyo
15-07-2020
Viewed 652 times
Lansupathiniyo
14-07-2020
Viewed 655 times
Lansupathiniyo
13-07-2020
Viewed 685 times
Hadawathe Kathawa
Hadawathe Kathawa
04-12-2020
Viewed 112 times
Hadawathe Kathawa
03-12-2020
Viewed 157 times
Hadawathe Kathawa
02-12-2020
Viewed 121 times
Hadawathe Kathawa
01-12-2020
Viewed 99 times
Adaraniya Purnima
Adaraniya Purnima
04-12-2020
Viewed 52 times
Adaraniya Purnima
02-12-2020
Viewed 51 times
Adaraniya Purnima
01-12-2020
Viewed 47 times
Adaraniya Purnima
30-11-2020
Viewed 48 times
Aeya
05-12-2020
Viewed 12 times
Aeya
29-11-2020
Viewed 245 times
Aeya
29-11-2020
Viewed 233 times
Aeya
22-11-2020
Viewed 295 times
Sakala Guru
03-12-2020
Viewed 89 times
Sakala Guru
03-12-2020
Viewed 88 times
Sakala Guru
02-12-2020
Viewed 104 times
Sakala Guru
01-12-2020
Viewed 77 times
Diriya Doni
05-04-2020
Viewed 882 times
Diriya Doni
04-04-2020
Viewed 746 times
Diriya Doni
29-03-2020
Viewed 751 times
Diriya Doni
28-03-2020
Viewed 812 times
Aladin
04-12-2020
Viewed 31 times
Aladin
03-12-2020
Viewed 36 times
Aladin
02-12-2020
Viewed 45 times
Aladin
01-12-2020
Viewed 39 times
Queen
03-04-2020
Viewed 972 times
Queen
02-04-2020
Viewed 864 times
Queen
01-04-2020
Viewed 845 times
Queen
31-03-2020
Viewed 858 times
Season Ticket
Season Ticket
03-12-2020
Viewed 14 times
Season Ticket
02-12-2020
Viewed 18 times
Season Ticket
01-12-2020
Viewed 15 times
Season Ticket
30-11-2020
Viewed 23 times
Hathe Kalliya
Hathe Kalliya
30-07-2020
Viewed 320 times
Hathe Kalliya
29-07-2020
Viewed 334 times
Hathe Kalliya
28-07-2020
Viewed 337 times
Hathe Kalliya
27-07-2020
Viewed 343 times
Nihanda Doni
Nihanda Doni
27-06-2020
Viewed 626 times
Nihanda Doni
21-06-2020
Viewed 534 times
Nihanda Doni
20-06-2020
Viewed 546 times
Nihanda Doni
14-06-2020
Viewed 576 times
Sihinayaka Seya
Sihinayaka Seya
20-08-2020
Viewed 438 times
Sihinayaka Seya
19-08-2020
Viewed 370 times
Sihinayaka Seya
18-08-2020
Viewed 416 times
Sihinayaka Seya
17-08-2020
Viewed 386 times
Sangeethe
03-12-2020
Viewed 128 times
Sangeethe
02-12-2020
Viewed 105 times
Sangeethe
01-12-2020
Viewed 92 times
Sangeethe
01-12-2020
Viewed 86 times
Mini Pahana Obai
Mini Pahana Obai
05-12-2020
Viewed 9 times
Mini Pahana Obai
29-11-2020
Viewed 93 times
Mini Pahana Obai
29-11-2020
Viewed 95 times
Mini Pahana Obai
22-11-2020
Viewed 123 times
Neela Pabalu
Neela Pabalu
04-12-2020
Viewed 136 times
Neela Pabalu
03-12-2020
Viewed 205 times
Neela Pabalu
02-12-2020
Viewed 161 times
Neela Pabalu
01-12-2020
Viewed 150 times
Muthu Ahura
04-12-2020
Viewed 49 times
Muthu Ahura
03-12-2020
Viewed 69 times
Muthu Ahura
01-12-2020
Viewed 82 times
Muthu Ahura
27-11-2020
Viewed 107 times
Ahas Maliga
04-12-2020
Viewed 86 times
Ahas Maliga
03-12-2020
Viewed 119 times
Ahas Maliga
02-12-2020
Viewed 157 times
Ahas Maliga
01-12-2020
Viewed 111 times
Deweni Inima
Deweni Inima
04-12-2020
Viewed 161 times
Deweni Inima
03-12-2020
Viewed 237 times
Deweni Inima
02-12-2020
Viewed 257 times
Deweni Inima
01-12-2020
Viewed 239 times
Sidu
04-12-2020
Viewed 87 times
Sidu
02-12-2020
Viewed 123 times
Sidu
01-12-2020
Viewed 94 times
Sidu
30-11-2020
Viewed 131 times
Soorayangeth Sooraya
Soorayangeth Sooraya
03-12-2020
Viewed 15 times
Soorayangeth Sooraya
01-12-2020
Viewed 13 times
Soorayangeth Sooraya
30-11-2020
Viewed 21 times
Soorayangeth Sooraya
27-11-2020
Viewed 28 times
Adarei Man Adarei
Adarei Man Adarei
04-12-2020
Viewed 50 times
Adarei Man Adarei
04-12-2020
Viewed 66 times
Adarei Man Adarei
02-12-2020
Viewed 65 times
Adarei Man Adarei
01-12-2020
Viewed 55 times
HathDinnath Tharu
HathDinnath Tharu
02-02-2019
Viewed 2059 times
HathDinnath Tharu
26-01-2019
Viewed 2005 times
HathDinnath Tharu
12-01-2019
Viewed 1933 times
HathDinnath Tharu
29-12-2018
Viewed 1927 times
Me Adarayai
04-12-2020
Viewed 108 times
Me Adarayai
03-12-2020
Viewed 339 times
Me Adarayai
02-12-2020
Viewed 143 times
Me Adarayai
01-12-2020
Viewed 95 times
Kopi Kade...
Kopi Kade...
04-12-2020
Viewed 24 times
Kopi Kade...
27-11-2020
Viewed 47 times
Kopi Kade...
20-11-2020
Viewed 49 times
Kopi Kade...
13-11-2020
Viewed 82 times
Atapattama...
Atapattama...
02-12-2020
Viewed 59 times
Atapattama...
25-11-2020
Viewed 68 times
Atapattama...
18-11-2020
Viewed 101 times
Atapattama...
11-11-2020
Viewed 127 times
Doramadalawa
Doramadalawa
01-12-2020
Viewed 26 times
Doramadalawa
24-11-2020
Viewed 22 times
Doramadalawa
16-11-2020
Viewed 50 times
Doramadalawa
09-11-2020
Viewed 67 times
Chat and Music
Chat and Music
04-12-2020
Viewed 25 times
Chat and Music
27-11-2020
Viewed 65 times
Chat and Music
21-11-2020
Viewed 91 times
Chat and Music
13-11-2020
Viewed 125 times
Copy Chat
23-11-2020
Viewed 89 times
Copy Chat
15-11-2020
Viewed 116 times
Copy Chat
08-11-2020
Viewed 147 times
Copy Chat
01-11-2020
Viewed 132 times
Ladies Corner...
Ladies Corner...
05-12-2020
Viewed 5 times
Ladies Corner...
04-12-2020
Viewed 16 times
Ladies Corner...
02-12-2020
Viewed 10 times
Ladies Corner...
01-12-2020
Viewed 14 times
Sports
03-11-2020
Viewed 70 times
Sports
25-10-2020
Viewed 100 times
Sports
26-09-2020
Viewed 203 times
Sports
17-09-2020
Viewed 232 times
Dharma Deshana
poyaday
04-12-2020
Viewed 11 times
poyaday
04-12-2020
Viewed 17 times
poyaday
03-12-2020
Viewed 9 times
poyaday
02-12-2020
Viewed 16 times
Kids 1st
08-08-2019
Viewed 1879 times
Punchi Panchi
14-01-2019
Viewed 1907 times
Kids 1st
10-06-2018
Viewed 1949 times
Kids 1st
09-06-2018
Viewed 1950 times
Sinhala Video Songs
Sinhala Video Songs
13-05-2020
Viewed 1972 times
Sinhala Video Songs
13-05-2020
Viewed 2040 times
Sinhala Video Songs
13-05-2020
Viewed 1945 times
Sinhala Video Songs
08-05-2020
Viewed 1953 times
Old Songs
17-06-2020
Viewed 560 times
Live Show...
Live Show...
15-02-2020
Viewed 2007 times
Live Show...
15-02-2020
Viewed 1926 times
Live Show...
15-02-2020
Viewed 1947 times
Live Show...
07-02-2020
Viewed 2075 times
Mp3 Sinhala Songs
Complete Teledrama