ojfia mqj;a
Mar 08, 2021 10:19 pm
fldúâ u¾ok weiag%d fifkld fldúIS,aâ tkak; ,nd.;a furg mqoa.,hska iïnkaOfhka È.ska È.gu mÍlaIK
jeä úia;r
Mar 08, 2021 10:11 pm
wNdjm%dma; mKaä;a ví,sõ'ã' wurfoaj YQÍkaf.a ìß| úu,d wurfoaj
jeä úia;r
Mar 08, 2021 11:05 am
ysgmq wdKavqldr ffu;%S .=Kr;ak uy;df.a mq;a ñ.dr .=Kr;akg myrÿkafka hehs lshk isoaêhlg jev ;ykulg ,laj isák
jeä úia;r
Mar 07, 2021 09:17 pm
mdial= m%ydrhg j;auka ckdêm;s f.daGdNh rdcmlaI uy;d yd neis,a rdcmlaI uy;d iïnkaO njg iu.s ckn,fõ.fha md¾,sfïka;= uka;%s wfYdala
jeä úia;r
b;d,s mqj;a
Oct 18, 2020 10:27 am
hQfrda 16 l uqoaorhla mukhs wjYH jkafkab;d,s taug lsh,d oumq fmdaiaÜ tllg fndfydawh jerÈ w¾:l:k foñka
jeä úia;r
Oct 03, 2020 08:36 pm
hï lsis fiajlhl= kj kS;shg whÿï lsßfïÈ fiajh mgka .;a Èkhla fhdod whÿï lr we;akï"
jeä úia;r
May 23, 2020 02:19 pm
.ekSug ms,sjk' kuq;a Tjqkaf.a ,shlshú,s lsisu whqrlska ,dxlsl fydr tackais fj; ,nd
jeä úia;r
May 23, 2020 02:17 pm
& fkdue;sj b;d,sfha Ôj;ajQ oyia.Kka ixl%uKslhkaf.a n,dfmdfrd;a;= u,aM, .kajñka " kï lrk ,o wxY
jeä úia;r
WKqiqï mqj;a
Feb 24, 2021 03:37 pm
furg ixpdrhla i|yd meñK isák mdlsia;dk w.%dud;H bïrdka Ldka uy;d óg iq¿ fudfyd;lg
jeä úia;r
Feb 24, 2021 12:50 pm
furg jkdka;r bvï úfoaYSh iud.ïj,g j.d lsÍu i|yd ,nd§fï ie,iqula ls‍%hd;aul fjñka
jeä úia;r
Feb 23, 2021 10:43 pm
úfoaY lghq;= wud;H ÈfkaIa .=Kj¾Ok uy;d óg iq¿ fudfyd;lg fmr ùäfhda ;dlaIKh Tiafia tlai;a cd;Skaf.a udkj
jeä úia;r
Feb 23, 2021 09:35 pm
jir 15lg wêl ld,hla YS‍% ,xld cd;sl lKavdhu ksfhdackh l< Wmq,a ;rx. cd;Hka;r ls‍%lÜ msáhg iuq§ug ;SrKh
jeä úia;r
l,d f,dalfha f.disma
Mar 08, 2021 11:38 am
.S;h;a tlal jir .Kkdjla ;siafia ðj;a fjk wehg fndfyda fofkla wdof¾ lrkjd' rislhskaf.a fkduo wdorhla ,nk weh ksfrdaId úrdðkS' ldka;d
jeä úia;r
Mar 08, 2021 11:33 am
cd;Hka;r ldka;d Èkh fjkqfjka iqrEmS ks<s k;dYd fmf¾rd ;enq igyk fukak
jeä úia;r
Mar 07, 2021 09:24 pm
 kdv.ïldrfhda fg,s kdgHfha cdkq wehhs' rx.khg fldavqldßhla jQ weh ud,ka tlal tl;=fj,d fg,shla lrkakhs iQodkï fjkafka' jefå ;sfhkafka ud,ka fï
jeä úia;r
Mar 07, 2021 09:21 pm
mq;hs ieñhhs fko¾,ka;fha ;sh,d yÈisfha ks¾udKhlg wdmq f,dapkd budIs ;ju;a bkafka ,xldfõ' fldfrdakd yskao wdmyq
jeä úia;r
Recently Added Teledrama
Sangeethe (490)
09-03-2021
Viewed 61 times
Sith Ahase Adaren (141)
09-03-2021
Viewed 22 times
Hiru TV News 9.55
09-03-2021
Viewed 58 times
Siyatha News 9.30 PM
09-03-2021
Viewed 12 times
Derana News 10.00 PM
09-03-2021
Viewed 15 times
Muthu Ahura (723)
09-03-2021
Viewed 13 times
Sirasa News 1st 10.00
08-03-2021
Viewed 28 times
Me Adarayai
08-03-2021
Viewed 73 times
Aladin (380)
08-03-2021
Viewed 17 times
Mati Kadulu (32)
08-03-2021
Viewed 65 times
Nadagamkarayo (36)
08-03-2021
Viewed 213 times
Honda Wade (140)
08-03-2021
Viewed 32 times
Illandariyo (41)
08-03-2021
Viewed 29 times
Rupavahini News 8.00 PM
08-03-2021
Viewed 15 times
Katu Imbula (05)
08-03-2021
Viewed 53 times
Adarei Man Adarei | Episode 1367
08-03-2021
Viewed 20 times
Reality Show
Derana Champion Stars
07-03-2021
Viewed 16 times
The Voice Sri Lanka
07-03-2021
Viewed 110 times
Derana Star Crossover
06-03-2021
Viewed 42 times
The Voice Sri Lanka
06-03-2021
Viewed 129 times
Sinhala News
Hiru TV News 9.55
09-03-2021
Viewed 58 times
Siyatha News 9.30 PM
09-03-2021
Viewed 12 times
Derana News 10.00 PM
09-03-2021
Viewed 15 times
Sirasa News 1st 10.00
08-03-2021
Viewed 28 times
English and Tamil news
Shakthi News 8.00 PM
07-03-2021
Shakthi News 8.00 PM
07-03-2021
Shakthi News 8.00 PM
06-03-2021
Shakthi News 8.00 PM
04-03-2021
Dawasa
08-03-2021
Viewed 6 times
Pathikada
08-03-2021
Viewed 10 times
BIG Focus
07-03-2021
Viewed 8 times
Dawasa
05-03-2021
Viewed 22 times
Sinhala Films
Sri Lankan Entertainment
Amma Balanna Yan (02)
08-03-2021
Viewed 20 times
Baila Sade
08-03-2021
Viewed 7 times
Sonduru Piyasa
08-03-2021
Viewed 6 times
Picnic (06)
08-03-2021
Viewed 2 times
Musical Programme
Ape Sinduwa
20-11-2020
Viewed 1217 times
Rae Pedura
20-11-2020
Viewed 1221 times
Ma Nowana Mama
08-11-2020
Viewed 1229 times
Thala Bhashana
07-11-2020
Viewed 1206 times
Iskole
08-03-2021
Viewed 46 times
Megha Warsha
Megha Warsha
04-03-2021
Viewed 65 times
Megha Warsha
04-03-2021
Viewed 81 times
Katu Imbula
08-03-2021
Viewed 53 times
Katu Imbula
05-03-2021
Viewed 129 times
Katu Imbula
04-03-2021
Viewed 153 times
Katu Imbula
03-03-2021
Viewed 184 times
Sansara Sihine
Sansara Sihine
08-03-2021
Viewed 45 times
Sansara Sihine
05-03-2021
Viewed 111 times
Sansara Sihine
04-03-2021
Viewed 92 times
Sansara Sihine
03-03-2021
Viewed 77 times
Pin Ketha
07-03-2021
Viewed 87 times
Pin Ketha
06-03-2021
Viewed 119 times
Pin Ketha
28-02-2021
Viewed 157 times
Pin Ketha
27-02-2021
Viewed 194 times
Kohollawe Dewathavi
Kohollawe Dewathavi
08-03-2021
Viewed 15 times
Kohollawe Dewathavi
05-03-2021
Viewed 50 times
Kohollawe Dewathavi
04-03-2021
Viewed 63 times
Kohollawe Dewathavi
03-03-2021
Viewed 55 times
Snap
07-03-2021
Viewed 46 times
Snap
06-03-2021
Viewed 56 times
Snap
28-02-2021
Viewed 96 times
Snap
27-02-2021
Viewed 109 times
Wanawadulehi Wasanthaya
Wanawadulehi Wasanthaya
01-03-2021
Viewed 48 times
Wanawadulehi Wasanthaya
26-02-2021
Viewed 44 times
Wanawadulehi Wasanthaya
25-02-2021
Viewed 53 times
Wanawadulehi Wasanthaya
24-02-2021
Viewed 52 times
Bus Eke Iskole
Bus Eke Iskole
08-03-2021
Viewed 17 times
Bus Eke Iskole
05-03-2021
Viewed 49 times
Bus Eke Iskole
04-03-2021
Viewed 64 times
Bus Eke Iskole
03-03-2021
Viewed 58 times
Ranagala Walawwa
Ranagala Walawwa
07-03-2021
Viewed 146 times
Ranagala Walawwa
06-03-2021
Viewed 164 times
Ranagala Walawwa
28-02-2021
Viewed 221 times
Ranagala Walawwa
27-02-2021
Viewed 223 times
Gamane Ya
07-03-2021
Viewed 81 times
Gamane Ya
06-03-2021
Viewed 112 times
Gamane Ya
28-02-2021
Viewed 157 times
Gamane Ya
27-02-2021
Viewed 165 times
Digital Dawasak
Digital Dawasak
31-01-2021
Viewed 1150 times
Digital Dawasak
30-01-2021
Viewed 1169 times
Digital Dawasak
24-01-2021
Viewed 1137 times
Digital Dawasak
23-01-2021
Viewed 1137 times
Thadee
07-03-2021
Viewed 59 times
Thadee
06-03-2021
Viewed 66 times
Thadee
28-02-2021
Viewed 95 times
Thadee
27-02-2021
Viewed 138 times
Nadagamkarayo
Nadagamkarayo
08-03-2021
Viewed 213 times
Nadagamkarayo
05-03-2021
Viewed 313 times
Nadagamkarayo
04-03-2021
Viewed 359 times
Nadagamkarayo
03-03-2021
Viewed 315 times
Hadawila Arana
Hadawila Arana
08-03-2021
Viewed 58 times
Hadawila Arana
05-03-2021
Viewed 137 times
Hadawila Arana
04-03-2021
Viewed 166 times
Hadawila Arana
02-03-2021
Viewed 145 times
Mati Kadulu
08-03-2021
Viewed 65 times
Mati Kadulu
04-03-2021
Viewed 126 times
Mati Kadulu
03-03-2021
Viewed 123 times
Mati Kadulu
02-03-2021
Viewed 111 times
Irudeniyaya
08-03-2021
Viewed 59 times
Irudeniyaya
05-03-2021
Viewed 105 times
Irudeniyaya
04-03-2021
Viewed 128 times
Irudeniyaya
03-03-2021
Viewed 124 times
Ilandariyo
08-03-2021
Viewed 29 times
Ilandariyo
05-03-2021
Viewed 59 times
Ilandariyo
04-03-2021
Viewed 76 times
Ilandariyo
03-03-2021
Viewed 82 times
Pawena Yakada
Pawena Yakada
08-03-2021
Viewed 52 times
Pawena Yakada
04-03-2021
Viewed 174 times
Pawena Yakada
03-03-2021
Viewed 120 times
Pawena Yakada
02-03-2021
Viewed 132 times
Mihi
07-03-2021
Viewed 89 times
Mihi
06-03-2021
Viewed 105 times
Mihi
28-02-2021
Viewed 176 times
Mihi
22-02-2021
Viewed 127 times
Asanwara Wessak
Asanwara Wessak
07-03-2021
Viewed 86 times
Asanwara Wessak
06-03-2021
Viewed 114 times
Asanwara Wessak
28-02-2021
Viewed 122 times
Asanwara Wessak
27-02-2021
Viewed 147 times
Mahapolawa
07-03-2021
Viewed 145 times
Mahapolawa
06-03-2021
Viewed 179 times
Mahapolawa
28-02-2021
Viewed 160 times
Mahapolawa
27-02-2021
Viewed 192 times
Sakman Chaya
Sakman Chaya
12-02-2021
Viewed 1150 times
Sakman Chaya
12-02-2021
Viewed 1144 times
Sakman Chaya
10-02-2021
Viewed 1146 times
Sakman Chaya
09-02-2021
Viewed 1147 times
As Dekata Horen
As Dekata Horen
05-03-2021
Viewed 28 times
As Dekata Horen
04-03-2021
Viewed 63 times
As Dekata Horen
03-03-2021
Viewed 51 times
As Dekata Horen
02-03-2021
Viewed 48 times
Daam
08-03-2021
Viewed 70 times
Daam
05-03-2021
Viewed 150 times
Daam
04-03-2021
Viewed 178 times
Daam
03-03-2021
Viewed 168 times
Ritigala
13-01-2021
Viewed 1151 times
Ritigala
12-01-2021
Viewed 1141 times
Ritigala
11-01-2021
Viewed 1150 times
Ritigala
06-01-2021
Viewed 1142 times
Podu
27-12-2020
Viewed 1142 times
Podu
26-12-2020
Viewed 1147 times
Podu
20-12-2020
Viewed 1145 times
Podu
20-12-2020
Viewed 1141 times
Bro
08-03-2021
Viewed 58 times
Bro
05-03-2021
Viewed 94 times
Bro
04-03-2021
Viewed 122 times
Bro
03-03-2021
Viewed 118 times
Medha
12-01-2021
Viewed 1143 times
Medha
11-01-2021
Viewed 1144 times
Medha
06-01-2021
Viewed 1140 times
Medha
05-01-2021
Viewed 1137 times
Kethumathi
17-01-2021
Viewed 1187 times
Kethumathi
10-01-2021
Viewed 1173 times
Kethumathi
09-01-2021
Viewed 1169 times
Kethumathi
03-01-2021
Viewed 1181 times
Ayal
16-01-2021
Viewed 1186 times
Ayal
10-01-2021
Viewed 1176 times
Ayal
09-01-2021
Viewed 1176 times
Ayal
09-01-2021
Viewed 1174 times
Maya Manthri
Maya Manthri
15-12-2020
Viewed 1140 times
Maya Manthri
14-12-2020
Viewed 1138 times
Maya Manthri
11-12-2020
Viewed 1134 times
Maya Manthri
10-12-2020
Viewed 1138 times
Rejini
16-11-2020
Viewed 1138 times
Rejini
13-11-2020
Viewed 1143 times
Rejini
13-11-2020
Viewed 1140 times
Rejini
11-11-2020
Viewed 1141 times
Girikula
25-01-2021
Viewed 1139 times
Girikula
22-01-2021
Viewed 1150 times
Girikula
21-01-2021
Viewed 1154 times
Girikula
20-01-2021
Viewed 1145 times
International
International
04-02-2021
Viewed 1156 times
International
03-02-2021
Viewed 1154 times
International
02-02-2021
Viewed 1156 times
International
01-02-2021
Viewed 1161 times
Hulan Gedara
Hulan Gedara
25-10-2020
Viewed 1139 times
Hulan Gedara
24-10-2020
Viewed 1143 times
Hulan Gedara
18-10-2020
Viewed 1144 times
Hulan Gedara
17-10-2020
Viewed 1146 times
Sanda Tharu Mal
Sanda Tharu Mal
08-03-2021
Viewed 4 times
Sanda Tharu Mal
05-03-2021
Viewed 21 times
Sanda Tharu Mal
04-03-2021
Viewed 39 times
Sanda Tharu Mal
03-03-2021
Viewed 35 times
Can You Hear Me
Can You Hear Me
31-12-2020
Viewed 1142 times
Can You Hear Me
30-12-2020
Viewed 1136 times
Can You Hear Me
28-12-2020
Viewed 1138 times
Can You Hear Me
24-12-2020
Viewed 1142 times
Nenala
08-03-2021
Viewed 92 times
Nenala
04-03-2021
Viewed 187 times
Nenala
03-03-2021
Viewed 180 times
Nenala
02-03-2021
Viewed 168 times
Kula Kumari
30-11-2020
Viewed 1147 times
Kula Kumari
28-11-2020
Viewed 1138 times
Kula Kumari
27-11-2020
Viewed 1139 times
Kula Kumari
25-11-2020
Viewed 1140 times
Dharani
05-03-2021
Viewed 161 times
Dharani
04-03-2021
Viewed 213 times
Dharani
03-03-2021
Viewed 186 times
Dharani
02-03-2021
Viewed 175 times
Nidikumba Mal
Nidikumba Mal
24-09-2020
Viewed 1147 times
Nidikumba Mal
23-09-2020
Viewed 1134 times
Nidikumba Mal
22-09-2020
Viewed 1147 times
Nidikumba Mal
21-09-2020
Viewed 1141 times
Nidikumba Mal
Nidikumba Mal
24-09-2020
Viewed 1147 times
Nidikumba Mal
23-09-2020
Viewed 1134 times
Nidikumba Mal
22-09-2020
Viewed 1147 times
Nidikumba Mal
21-09-2020
Viewed 1141 times
Muthu Kirilli
Muthu Kirilli
08-03-2021
Viewed 8 times
Muthu Kirilli
07-03-2021
Viewed 12 times
Muthu Kirilli
06-03-2021
Viewed 20 times
Muthu Kirilli
05-03-2021
Viewed 21 times
Sedona
13-11-2020
Viewed 1150 times
Sedona
13-11-2020
Viewed 1139 times
Sedona
11-11-2020
Viewed 1145 times
Sedona
10-11-2020
Viewed 1142 times
Agra
30-11-2020
Viewed 1144 times
Agra
28-11-2020
Viewed 1140 times
Agra
22-11-2020
Viewed 1144 times
Agra
15-11-2020
Viewed 1136 times
Asal Wesiyo
14-09-2020
Viewed 1144 times
Asal Wesiyo
11-09-2020
Viewed 1133 times
Asal Wesiyo
10-09-2020
Viewed 1135 times
Asal Wesiyo
09-09-2020
Viewed 1136 times
Uthuwankande Saradiyel
Uthuwankande Saradiyel
16-10-2020
Viewed 1138 times
Uthuwankande Saradiyel
15-10-2020
Viewed 1147 times
Uthuwankande Saradiyel
14-10-2020
Viewed 1142 times
Uthuwankande Saradiyel
13-10-2020
Viewed 1147 times
Abitha Diyaniya
Abitha Diyaniya
26-02-2021
Viewed 54 times
Abitha Diyaniya
25-02-2021
Viewed 130 times
Abitha Diyaniya
24-02-2021
Viewed 142 times
Abitha Diyaniya
23-02-2021
Viewed 133 times
Kisa
05-03-2021
Viewed 46 times
Kisa
04-03-2021
Viewed 54 times
Kisa
04-03-2021
Viewed 47 times
Kisa
02-03-2021
Viewed 55 times
Sith Ahase Adaren
Sith Ahase Adaren
09-03-2021
Viewed 22 times
Sith Ahase Adaren
05-03-2021
Viewed 55 times
Sith Ahase Adaren
04-03-2021
Viewed 75 times
Sith Ahase Adaren
04-03-2021
Viewed 66 times
Pitagamkarayo
Pitagamkarayo
01-11-2020
Viewed 1148 times
Pitagamkarayo
31-10-2020
Viewed 1140 times
Pitagamkarayo
25-10-2020
Viewed 1135 times
Pitagamkarayo
24-10-2020
Viewed 1138 times
Mati Gedara Lamai
Mati Gedara Lamai
25-10-2020
Viewed 1142 times
Mati Gedara Lamai
18-10-2020
Viewed 1138 times
Mati Gedara Lamai
12-10-2020
Viewed 1130 times
Mati Gedara Lamai
04-10-2020
Viewed 1145 times
Sasara Kinnaravi
Sasara Kinnaravi
06-03-2021
Viewed 40 times
Sasara Kinnaravi
28-02-2021
Viewed 68 times
Sasara Kinnaravi
27-02-2021
Viewed 70 times
Sasara Kinnaravi
21-02-2021
Viewed 73 times
Garunda Muhurthaya
Garunda Muhurthaya
13-02-2021
Viewed 1134 times
Garunda Muhurthaya
08-02-2021
Viewed 1147 times
Garunda Muhurthaya
06-02-2021
Viewed 1153 times
Garunda Muhurthaya
31-01-2021
Viewed 1136 times
Honda Wade Episode
Honda Wade Episode
08-03-2021
Viewed 32 times
Honda Wade Episode
05-03-2021
Viewed 55 times
Honda Wade Episode
04-03-2021
Viewed 83 times
Honda Wade Episode
03-03-2021
Viewed 87 times
Api Ape
18-12-2020
Viewed 1150 times
Api Ape
17-12-2020
Viewed 1142 times
Api Ape
16-12-2020
Viewed 1141 times
Api Ape
15-12-2020
Viewed 1133 times
Naadi
20-01-2021
Viewed 1134 times
Naadi
19-01-2021
Viewed 1140 times
Naadi
18-01-2021
Viewed 1145 times
Naadi
14-01-2021
Viewed 1146 times
Agni Piyapath
Agni Piyapath
08-03-2021
Viewed 128 times
Agni Piyapath
05-03-2021
Viewed 253 times
Agni Piyapath
04-03-2021
Viewed 264 times
Agni Piyapath
03-03-2021
Viewed 272 times
Haidi
15-10-2020
Viewed 1140 times
Haidi
14-10-2020
Viewed 1139 times
Haidi
13-10-2020
Viewed 1140 times
Haidi
12-10-2020
Viewed 1138 times
Adara Deasak
Adara Deasak
02-01-2021
Viewed 1136 times
Adara Deasak
01-01-2021
Viewed 1135 times
Adara Deasak
30-12-2020
Viewed 1138 times
Adara Deasak
29-12-2020
Viewed 1136 times
Pulingu
31-12-2020
Viewed 1143 times
Pulingu
30-12-2020
Viewed 1136 times
Pulingu
29-12-2020
Viewed 1141 times
Pulingu
28-12-2020
Viewed 1138 times
Punchi Walawwa
Punchi Walawwa
25-10-2020
Viewed 1140 times
Punchi Walawwa
24-10-2020
Viewed 1142 times
Punchi Walawwa
23-10-2020
Viewed 1140 times
Punchi Walawwa
22-10-2020
Viewed 1142 times
Sathya
13-12-2020
Viewed 1134 times
Sathya
12-12-2020
Viewed 1137 times
Sathya
06-12-2020
Viewed 1139 times
Sathya
05-12-2020
Viewed 1146 times
Akuru Maki Na
Akuru Maki Na
08-03-2021
Viewed 40 times
Akuru Maki Na
05-03-2021
Viewed 66 times
Akuru Maki Na
04-03-2021
Viewed 91 times
Akuru Maki Na
03-03-2021
Viewed 81 times
Rangasoba
21-07-2020
Viewed 1148 times
Rangasoba
20-07-2020
Viewed 1144 times
Rangasoba
17-07-2020
Viewed 1149 times
Rangasoba
16-07-2020
Viewed 1143 times
Maha Viru Pandu
Maha Viru Pandu
08-03-2021
Viewed 41 times
Maha Viru Pandu
05-03-2021
Viewed 89 times
Maha Viru Pandu
04-03-2021
Viewed 109 times
Maha Viru Pandu
03-03-2021
Viewed 103 times
Amaliya
24-01-2021
Viewed 1146 times
Amaliya
23-01-2021
Viewed 1150 times
Amaliya
17-01-2021
Viewed 1147 times
Amaliya
16-01-2021
Viewed 1141 times
Ingi Bingi
07-03-2021
Viewed 30 times
Ingi Bingi
06-03-2021
Viewed 44 times
Ingi Bingi
28-02-2021
Viewed 65 times
Ingi Bingi
27-02-2021
Viewed 76 times
Sihina Samagama
Sihina Samagama
14-01-2021
Viewed 1154 times
Sihina Samagama
13-01-2021
Viewed 1147 times
Sihina Samagama
12-01-2021
Viewed 1145 times
Sihina Samagama
11-01-2021
Viewed 1140 times
Kumarayaneni
Kumarayaneni
25-06-2020
Viewed 1141 times
Kumarayaneni
25-06-2020
Viewed 1136 times
Kumarayaneni
25-06-2020
Viewed 1134 times
Kumarayaneni
22-06-2020
Viewed 1140 times
Swayanjatha
26-08-2020
Viewed 1136 times
Swayanjatha
25-08-2020
Viewed 1138 times
Swayanjatha
24-08-2020
Viewed 1144 times
Swayanjatha
21-08-2020
Viewed 1146 times
Bonda Meedum
Bonda Meedum
22-02-2021
Viewed 38 times
Bonda Meedum
22-02-2021
Viewed 52 times
Bonda Meedum
20-02-2021
Viewed 55 times
Bonda Meedum
19-02-2021
Viewed 67 times
Himanthara
16-08-2020
Viewed 1144 times
Himanthara
02-08-2020
Viewed 1145 times
Himanthara
19-07-2020
Viewed 1142 times
Himanthara
18-07-2020
Viewed 1146 times
Praveena 2
09-06-2020
Viewed 1147 times
Praveena 2
08-06-2020
Viewed 1133 times
Praveena 2
05-06-2020
Viewed 1153 times
Praveena 2
04-06-2020
Viewed 1149 times
Sihina Sappuwa
Sihina Sappuwa
11-09-2020
Viewed 1139 times
Sihina Sappuwa
10-09-2020
Viewed 1139 times
Sihina Sappuwa
09-09-2020
Viewed 1136 times
Sihina Sappuwa
08-09-2020
Viewed 1138 times
Ahi Pillamak Yata
Ahi Pillamak Yata
03-07-2020
Viewed 1140 times
Ahi Pillamak Yata
02-07-2020
Viewed 1163 times
Ahi Pillamak Yata
30-06-2020
Viewed 1141 times
Ahi Pillamak Yata
29-06-2020
Viewed 1170 times
Sal Mal Aramaya
Sal Mal Aramaya
07-01-2021
Viewed 1140 times
Sal Mal Aramaya
06-01-2021
Viewed 1149 times
Sal Mal Aramaya
05-01-2021
Viewed 1142 times
Sal Mal Aramaya
04-01-2021
Viewed 1140 times
Muthu Pihathu
Muthu Pihathu
29-07-2020
Viewed 1138 times
Muthu Pihathu
28-07-2020
Viewed 1140 times
Muthu Pihathu
27-07-2020
Viewed 1140 times
Muthu Pihathu
24-07-2020
Viewed 1153 times
Eka Gei Minissu
Eka Gei Minissu
23-09-2020
Viewed 1138 times
Eka Gei Minissu
22-09-2020
Viewed 1133 times
Eka Gei Minissu
21-09-2020
Viewed 1136 times
Eka Gei Minissu
18-09-2020
Viewed 1144 times
Rantharu
07-09-2020
Viewed 1150 times
Rantharu
04-09-2020
Viewed 1146 times
Rantharu
04-09-2020
Viewed 1142 times
Rantharu
03-09-2020
Viewed 1139 times
Soduru Sithaththi
Soduru Sithaththi
08-07-2020
Viewed 1135 times
Soduru Sithaththi
06-07-2020
Viewed 1143 times
Soduru Sithaththi
03-07-2020
Viewed 1150 times
Soduru Sithaththi
02-07-2020
Viewed 1145 times
Panditha Rama
Panditha Rama
08-03-2021
Viewed 11 times
Panditha Rama
05-03-2021
Viewed 19 times
Panditha Rama
04-03-2021
Viewed 56 times
Panditha Rama
02-03-2021
Viewed 47 times
Maddahana
02-07-2020
Viewed 1145 times
Maddahana
30-06-2020
Viewed 1149 times
Maddahana
29-06-2020
Viewed 1136 times
Maddahana
26-06-2020
Viewed 1140 times
Himathuhina
17-05-2020
Viewed 1144 times
Himathuhina
16-05-2020
Viewed 1159 times
Himathuhina
16-05-2020
Viewed 1149 times
Himathuhina
15-05-2020
Viewed 1151 times
Adarawanthiyo
Adarawanthiyo
22-05-2020
Viewed 1144 times
Adarawanthiyo
21-05-2020
Viewed 1143 times
Adarawanthiyo
20-05-2020
Viewed 1146 times
Adarawanthiyo
19-05-2020
Viewed 1157 times
Punchi Weerayoo
Punchi Weerayoo
14-05-2020
Viewed 1150 times
Punchi Weerayoo
13-05-2020
Viewed 1156 times
Punchi Weerayoo
12-05-2020
Viewed 1148 times
Punchi Weerayoo
11-05-2020
Viewed 1144 times
Karuwala Gedara
Karuwala Gedara
28-05-2020
Viewed 1138 times
Karuwala Gedara
27-05-2020
Viewed 1152 times
Karuwala Gedara
26-05-2020
Viewed 1148 times
Karuwala Gedara
25-05-2020
Viewed 1145 times
Gamunu Maharaja
Gamunu Maharaja
02-07-2020
Viewed 1155 times
Gamunu Maharaja
01-07-2020
Viewed 1137 times
Gamunu Maharaja
30-06-2020
Viewed 1139 times
Gamunu Maharaja
29-06-2020
Viewed 1144 times
Sakuge Kathawa
Sakuge Kathawa
22-05-2020
Viewed 1151 times
Sakuge Kathawa
20-05-2020
Viewed 1154 times
Sakuge Kathawa
06-05-2020
Viewed 1150 times
Sakuge Kathawa
05-05-2020
Viewed 1148 times
Sanda Pini Wessa
Sanda Pini Wessa
22-05-2020
Viewed 1147 times
Sanda Pini Wessa
20-05-2020
Viewed 1142 times
Sanda Pini Wessa
19-05-2020
Viewed 1145 times
Sanda Pini Wessa
12-05-2020
Viewed 1149 times
Sillara Samanallu
Sillara Samanallu
20-05-2020
Viewed 1160 times
Sillara Samanallu
06-05-2020
Viewed 1141 times
Sillara Samanallu
06-05-2020
Viewed 1175 times
Sillara Samanallu
05-05-2020
Viewed 1141 times
Gimhanaye Sanda
Gimhanaye Sanda
06-04-2020
Viewed 1143 times
Gimhanaye Sanda
24-04-2018
Viewed 1145 times
Gimhanaye Sanda
23-04-2018
Viewed 1138 times
Gimhanaye Sanda
20-04-2018
Viewed 1138 times
Wes
22-05-2020
Viewed 1151 times
Wes
20-05-2020
Viewed 1139 times
Wes
20-05-2020
Viewed 1143 times
Wes
15-05-2020
Viewed 1140 times
Arungal
26-07-2020
Viewed 1138 times
Arungal
25-07-2020
Viewed 1142 times
Arungal
19-07-2020
Viewed 1139 times
Arungal
18-07-2020
Viewed 1142 times
Giridevi
12-12-2020
Viewed 1150 times
Giridevi
05-12-2020
Viewed 1152 times
Giridevi
29-11-2020
Viewed 1147 times
Giridevi
28-11-2020
Viewed 1155 times
Kelehanda
09-01-2021
Viewed 1144 times
Kelehanda
03-01-2021
Viewed 1134 times
Kelehanda
02-01-2021
Viewed 1136 times
Kelehanda
27-12-2020
Viewed 1137 times
Giridevi
12-12-2020
Viewed 1150 times
Giridevi
05-12-2020
Viewed 1152 times
Giridevi
29-11-2020
Viewed 1147 times
Giridevi
28-11-2020
Viewed 1155 times
Ran Thili Wawa
Ran Thili Wawa
11-09-2020
Viewed 1138 times
Ran Thili Wawa
10-09-2020
Viewed 1145 times
Ran Thili Wawa
09-09-2020
Viewed 1146 times
Ran Thili Wawa
08-09-2020
Viewed 1138 times
Isuru Bhawana
Isuru Bhawana
26-08-2020
Viewed 1144 times
Isuru Bhawana
25-08-2020
Viewed 1146 times
Isuru Bhawana
24-08-2020
Viewed 1138 times
Isuru Bhawana
21-08-2020
Viewed 1137 times
Bithusithuwam
Bithusithuwam
14-08-2020
Viewed 1165 times
Bithusithuwam
13-08-2020
Viewed 1143 times
Bithusithuwam
12-08-2020
Viewed 1144 times
Bithusithuwam
11-08-2020
Viewed 1141 times
Awanaduwaka Satahan
Awanaduwaka Satahan
12-04-2020
Viewed 1143 times
Awanaduwaka Satahan
11-04-2020
Viewed 1133 times
Awanaduwaka Satahan
05-04-2020
Viewed 1136 times
Awanaduwaka Satahan
04-04-2020
Viewed 1141 times
Ravana
15-11-2020
Viewed 1147 times
Ravana
14-11-2020
Viewed 1141 times
Ravana
08-11-2020
Viewed 1145 times
Ravana
07-11-2020
Viewed 1140 times
Himanthara
16-08-2020
Viewed 1144 times
Himanthara
02-08-2020
Viewed 1145 times
Himanthara
19-07-2020
Viewed 1142 times
Himanthara
18-07-2020
Viewed 1146 times
Dangale
24-11-2020
Viewed 1140 times
Dangale
07-08-2020
Viewed 1142 times
Dangale
05-08-2020
Viewed 1149 times
Dangale
04-08-2020
Viewed 1147 times
Kinduradari
10-04-2020
Viewed 1151 times
Kinduradari
09-04-2020
Viewed 1143 times
Kinduradari
08-04-2020
Viewed 1150 times
Kinduradari
07-04-2020
Viewed 1142 times
Black Town Story
Black Town Story
30-05-2020
Viewed 1140 times
Black Town Story
26-04-2020
Viewed 1150 times
Black Town Story
25-04-2020
Viewed 1143 times
Black Town Story
19-04-2020
Viewed 1143 times
Sanda Wimana
Sanda Wimana
14-05-2020
Viewed 1150 times
Sanda Wimana
13-05-2020
Viewed 1157 times
Sanda Wimana
12-05-2020
Viewed 1152 times
Sanda Wimana
11-05-2020
Viewed 1151 times
VOC
24-03-2020
Viewed 1142 times
VOC
23-03-2020
Viewed 1143 times
VOC
20-03-2020
Viewed 1142 times
VOC
19-03-2020
Viewed 1137 times
Walakulu Dorin Galanna
Walakulu Dorin Galanna
08-05-2020
Viewed 1147 times
Walakulu Dorin Galanna
07-05-2020
Viewed 1149 times
Walakulu Dorin Galanna
05-05-2020
Viewed 1146 times
Walakulu Dorin Galanna
04-05-2020
Viewed 1148 times
Sihini
25-11-2020
Viewed 1133 times
Sihini
24-11-2020
Viewed 1135 times
Sihini
23-11-2020
Viewed 1141 times
Sihini
20-11-2020
Viewed 1152 times
Sal Mal Aramaya
Sal Mal Aramaya
07-01-2021
Viewed 1140 times
Sal Mal Aramaya
06-01-2021
Viewed 1149 times
Sal Mal Aramaya
05-01-2021
Viewed 1142 times
Sal Mal Aramaya
04-01-2021
Viewed 1140 times
Sihina Genena Kumariye
Sihina Genena Kumariye
07-03-2021
Viewed 140 times
Sihina Genena Kumariye
06-03-2021
Viewed 203 times
Sihina Genena Kumariye
28-02-2021
Viewed 233 times
Sihina Genena Kumariye
28-02-2021
Viewed 183 times
Sith Ahasa
24-03-2020
Viewed 1144 times
Sith Ahasa
23-03-2020
Viewed 1142 times
Sith Ahasa
20-03-2020
Viewed 1140 times
Sith Ahasa
19-03-2020
Viewed 1143 times
Ithin Api Katha Karamu
Ithin Api Katha Karamu
21-03-2020
Viewed 1143 times
Ithin Api Katha Karamu
17-03-2020
Viewed 1142 times
Ithin Api Katha Karamu
16-03-2020
Viewed 1139 times
Ithin Api Katha Karamu
15-03-2020
Viewed 1143 times
Sansararanya Asabada
Sansararanya Asabada
22-08-2020
Viewed 1139 times
Sansararanya Asabada
22-08-2020
Viewed 1140 times
Sansararanya Asabada
16-08-2020
Viewed 1148 times
Sansararanya Asabada
15-08-2020
Viewed 1140 times
Thanamalvila Kollek
Thanamalvila Kollek
04-07-2020
Viewed 1145 times
Thanamalvila Kollek
28-06-2020
Viewed 1141 times
Thanamalvila Kollek
27-06-2020
Viewed 1138 times
Thanamalvila Kollek
21-06-2020
Viewed 1142 times
Sudeera
24-03-2020
Viewed 1140 times
Sudeera
23-03-2020
Viewed 1154 times
Sudeera
22-03-2020
Viewed 1137 times
Sudeera
21-03-2020
Viewed 1139 times
Ras
07-08-2020
Viewed 1144 times
Ras
04-08-2020
Viewed 1141 times
Ras
03-08-2020
Viewed 1152 times
Ras
31-07-2020
Viewed 1142 times
Aasa
27-05-2020
Viewed 1148 times
Aasa
26-05-2020
Viewed 1139 times
Aasa
25-05-2020
Viewed 1160 times
Aasa
22-05-2020
Viewed 1145 times
Diya Matha Ruwa
Diya Matha Ruwa
24-03-2020
Viewed 1138 times
Diya Matha Ruwa
23-03-2020
Viewed 1138 times
Diya Matha Ruwa
20-03-2020
Viewed 1155 times
Diya Matha Ruwa
19-03-2020
Viewed 1139 times
Sithaththi
22-04-2020
Viewed 1150 times
Sithaththi
21-04-2020
Viewed 1156 times
Sithaththi
15-04-2020
Viewed 1143 times
Sithaththi
14-04-2020
Viewed 1147 times
Madol Kele Weerayo
Madol Kele Weerayo
05-10-2020
Viewed 1140 times
Madol Kele Weerayo
02-10-2020
Viewed 1133 times
Madol Kele Weerayo
01-10-2020
Viewed 1131 times
Madol Kele Weerayo
01-10-2020
Viewed 1145 times
Hiru Awidin
28-04-2020
Viewed 1152 times
Hiru Awidin
27-04-2020
Viewed 1145 times
Hiru Awidin
24-04-2020
Viewed 1147 times
Hiru Awidin
23-04-2020
Viewed 1147 times
T20
24-03-2020
Viewed 1142 times
T20
23-03-2020
Viewed 1145 times
T20
20-03-2020
Viewed 1138 times
T20
20-03-2020
Viewed 1137 times
Heily
05-06-2020
Viewed 1141 times
Heily
04-06-2020
Viewed 1146 times
Heily
03-06-2020
Viewed 1148 times
Heily
02-06-2020
Viewed 1141 times
Lansupathiniyo
Lansupathiniyo
16-07-2020
Viewed 1144 times
Lansupathiniyo
15-07-2020
Viewed 1136 times
Lansupathiniyo
14-07-2020
Viewed 1143 times
Lansupathiniyo
13-07-2020
Viewed 1155 times
Hadawathe Kathawa
Hadawathe Kathawa
08-03-2021
Viewed 53 times
Hadawathe Kathawa
05-03-2021
Viewed 143 times
Hadawathe Kathawa
04-03-2021
Viewed 137 times
Hadawathe Kathawa
03-03-2021
Viewed 133 times
Adaraniya Purnima
Adaraniya Purnima
08-03-2021
Viewed 27 times
Adaraniya Purnima
05-03-2021
Viewed 65 times
Adaraniya Purnima
04-03-2021
Viewed 86 times
Adaraniya Purnima
03-03-2021
Viewed 74 times
Aeya
07-03-2021
Viewed 174 times
Aeya
06-03-2021
Viewed 209 times
Aeya
28-02-2021
Viewed 256 times
Aeya
27-02-2021
Viewed 255 times
Sakala Guru
16-12-2020
Viewed 1136 times
Sakala Guru
15-12-2020
Viewed 1142 times
Sakala Guru
13-12-2020
Viewed 1136 times
Sakala Guru
10-12-2020
Viewed 1138 times
Diriya Doni
05-04-2020
Viewed 1148 times
Diriya Doni
04-04-2020
Viewed 1163 times
Diriya Doni
29-03-2020
Viewed 1136 times
Diriya Doni
28-03-2020
Viewed 1151 times
Aladin
08-03-2021
Viewed 17 times
Aladin
05-03-2021
Viewed 51 times
Aladin
04-03-2021
Viewed 90 times
Aladin
03-03-2021
Viewed 67 times
Queen
03-04-2020
Viewed 1143 times
Queen
02-04-2020
Viewed 1141 times
Queen
01-04-2020
Viewed 1153 times
Queen
31-03-2020
Viewed 1133 times
Season Ticket
Season Ticket
16-12-2020
Viewed 1139 times
Season Ticket
15-12-2020
Viewed 1136 times
Season Ticket
14-12-2020
Viewed 1143 times
Season Ticket
11-12-2020
Viewed 1134 times
Hathe Kalliya
Hathe Kalliya
30-07-2020
Viewed 1140 times
Hathe Kalliya
29-07-2020
Viewed 1156 times
Hathe Kalliya
28-07-2020
Viewed 1137 times
Hathe Kalliya
27-07-2020
Viewed 1155 times
Nihanda Doni
Nihanda Doni
27-06-2020
Viewed 1148 times
Nihanda Doni
21-06-2020
Viewed 1156 times
Nihanda Doni
20-06-2020
Viewed 1145 times
Nihanda Doni
14-06-2020
Viewed 1149 times
Sihinayaka Seya
Sihinayaka Seya
20-08-2020
Viewed 1152 times
Sihinayaka Seya
19-08-2020
Viewed 1141 times
Sihinayaka Seya
18-08-2020
Viewed 1143 times
Sihinayaka Seya
17-08-2020
Viewed 1144 times
Sangeethe
09-03-2021
Viewed 61 times
Sangeethe
05-03-2021
Viewed 164 times
Sangeethe
04-03-2021
Viewed 164 times
Sangeethe
03-03-2021
Viewed 169 times
Mini Pahana Obai
Mini Pahana Obai
07-03-2021
Viewed 33 times
Mini Pahana Obai
06-03-2021
Viewed 70 times
Mini Pahana Obai
28-02-2021
Viewed 92 times
Mini Pahana Obai
22-02-2021
Viewed 92 times
Neela Pabalu
Neela Pabalu
08-03-2021
Viewed 123 times
Neela Pabalu
05-03-2021
Viewed 189 times
Neela Pabalu
04-03-2021
Viewed 215 times
Neela Pabalu
03-03-2021
Viewed 200 times
Muthu Ahura
09-03-2021
Viewed 13 times
Muthu Ahura
05-03-2021
Viewed 44 times
Muthu Ahura
04-03-2021
Viewed 75 times
Muthu Ahura
03-03-2021
Viewed 83 times
Ahas Maliga
08-03-2021
Viewed 78 times
Ahas Maliga
05-03-2021
Viewed 133 times
Ahas Maliga
04-03-2021
Viewed 163 times
Ahas Maliga
03-03-2021
Viewed 173 times
Deweni Inima
Deweni Inima
24-02-2021
Viewed 539 times
Deweni Inima
23-02-2021
Viewed 340 times
Deweni Inima
22-02-2021
Viewed 342 times
Deweni Inima
19-02-2021
Viewed 403 times
Sidu
08-03-2021
Viewed 57 times
Sidu
05-03-2021
Viewed 152 times
Sidu
04-03-2021
Viewed 147 times
Sidu
03-03-2021
Viewed 141 times
Soorayangeth Sooraya
Soorayangeth Sooraya
08-03-2021
Viewed 1 times
Soorayangeth Sooraya
05-03-2021
Viewed 19 times
Soorayangeth Sooraya
04-03-2021
Viewed 42 times
Soorayangeth Sooraya
03-03-2021
Viewed 41 times
Adarei Man Adarei
Adarei Man Adarei
08-03-2021
Viewed 20 times
Adarei Man Adarei
05-03-2021
Viewed 62 times
Adarei Man Adarei
04-03-2021
Viewed 99 times
Adarei Man Adarei
03-03-2021
Viewed 71 times
HathDinnath Tharu
HathDinnath Tharu
02-02-2019
Viewed 1169 times
HathDinnath Tharu
26-01-2019
Viewed 1156 times
HathDinnath Tharu
12-01-2019
Viewed 1144 times
HathDinnath Tharu
29-12-2018
Viewed 1148 times
Me Adarayai
08-03-2021
Viewed 73 times
Me Adarayai
05-03-2021
Viewed 233 times
Me Adarayai
04-03-2021
Viewed 180 times
Me Adarayai
03-03-2021
Viewed 166 times
Kopi Kade...
Kopi Kade...
05-03-2021
Viewed 28 times
Kopi Kade...
26-02-2021
Viewed 34 times
Kopi Kade...
19-02-2021
Viewed 35 times
Kopi Kade...
12-02-2021
Viewed 1143 times
Atapattama...
Atapattama...
03-03-2021
Viewed 54 times
Atapattama...
24-02-2021
Viewed 62 times
Atapattama...
17-02-2021
Viewed 1161 times
Atapattama...
10-02-2021
Viewed 1153 times
Doramadalawa
Doramadalawa
01-03-2021
Viewed 41 times
Doramadalawa
23-02-2021
Viewed 47 times
Doramadalawa
16-02-2021
Viewed 1160 times
Doramadalawa
09-02-2021
Viewed 1150 times
Chat and Music
Chat and Music
05-03-2021
Viewed 38 times
Chat and Music
26-02-2021
Viewed 60 times
Chat and Music
20-02-2021
Viewed 101 times
Chat and Music
12-02-2021
Viewed 1154 times
Copy Chat
07-03-2021
Viewed 27 times
Copy Chat
28-02-2021
Viewed 66 times
Copy Chat
28-02-2021
Viewed 64 times
Copy Chat
28-02-2021
Viewed 63 times
Ladies Corner...
Ladies Corner...
08-03-2021
Viewed 3 times
Ladies Corner...
08-03-2021
Viewed 3 times
Ladies Corner...
07-03-2021
Viewed 4 times
Ladies Corner...
07-03-2021
Viewed 7 times
Sports
03-11-2020
Viewed 1154 times
Sports
25-10-2020
Viewed 1138 times
Sports
26-09-2020
Viewed 1136 times
Sports
17-09-2020
Viewed 1147 times
Dharma Deshana
poyaday
08-03-2021
Viewed 3 times
poyaday
07-03-2021
Viewed 1 times
poyaday
07-03-2021
Viewed 2 times
poyaday
07-03-2021
Viewed 5 times
Kids 1st
08-08-2019
Viewed 1154 times
Punchi Panchi
14-01-2019
Viewed 1142 times
Kids 1st
10-06-2018
Viewed 1154 times
Kids 1st
09-06-2018
Viewed 1145 times
Sinhala Video Songs
Sinhala Video Songs
13-05-2020
Viewed 1209 times
Sinhala Video Songs
13-05-2020
Viewed 1201 times
Sinhala Video Songs
13-05-2020
Viewed 1205 times
Sinhala Video Songs
08-05-2020
Viewed 1200 times
Old Songs
17-06-2020
Viewed 1141 times
Live Show...
Live Show...
15-02-2020
Viewed 1144 times
Live Show...
15-02-2020
Viewed 1158 times
Live Show...
15-02-2020
Viewed 1162 times
Live Show...
07-02-2020
Viewed 1144 times
Mp3 Sinhala Songs
Complete Teledrama